Tagintézmény-vezetői pályázat

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája
tagintézmény

Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01 – 2021.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Kiss Ernő utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Egyetem, nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint: – az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, – pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, – legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, – a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 •         az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata
 •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •         pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 •         motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)
 •         tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf formátumban.),
 •         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
 •         amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
 •         a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a 06-54/951-961 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190-11/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Berettyóújfalui SZC József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája Tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Oktatási és Kulturális Közlöny – 2016. március 15.
 •         Helyben szokásos módon – 2016. március 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.1.). A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfaluiszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hozzászólások lezárva.