Eötvös József Program

Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló Kiemelt Projekt

A TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 kódszámú Eötvös József Program célja egy olyan méltányos oktatási rendszer megteremtésére irányuló komplex program- és szolgáltatáscsomag összeállítása és megvalósítása, amelynek elemei ágazati együttműködéseken alapulva összehangoltan és átfogóan működnek, így egymást kiegészítve és egymás eredményeire építve mozdítják elő a köznevelés intézményi rendszerében a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét és általában véve a társadalmi befogadást.

A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) az elmúlt évek szakmai tapasztalataira és eredményeire építve létrehoz egy olyan pedagógiai-szakmai szolgáltató intézetet (Eötvös József Pedagógiai Intézet – EJPI), amely speciálisan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének és előrehaladásának segítése érdekében pedagógiai támogatás, integrációs felkészítés, a képesség-kibontakoztató felkészítés feladataihoz kapcsolódó tevékenységekhez biztosít szolgáltatásokat. A projekt ezen intézményrendszer létrehozását célozza.

A program a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő és az országos kompetenciamérések eredményei alapján alulteljesítő intézmények bevonásával valósítja meg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét elősegítő fejlesztéseket.

A program megvalósításában az intézményünkből 5 fő pedagógus mentorként vesz részt.

 • Módszertani didaktitkai mentor, mentorcsoport vezetője: Strubáné Fenyves Anita; Kommunikáció-fejlesztés mentor: Struba Levente;
 • Egészség-megőrzési és mentálhigiénés mentor: Tóth-Papp Józsefné;
 • Konfliktuskezelési mentor: Bálintné Dovák Andrea
 • Tanulás-módszertani mentor: Balyi Jánosné

A mentorok munkáját intézményi javaslatra napi 6 órában 2 fő mentorasszisztens segíti. A mentorasszisztensek feladata a szülők fokozottabb bevonása az iskola életébe és a tanulók napi ügyeibe, támogató segítségnyújtás a gyermekjóléti szolgálattal történő kapcsolattartás, családlátogatások megszervezése, pedagógusokkal szülők meglátogatása.

A hálózatban történő megvalósítás szakmai irányítói a TKKI keretében létrejövő Eötvös József Pedagógiai Intézet és a menedzsment munkatársai. A megvalósítás során egy fejlesztő programot adaptálnak az intézmények, digitális tananyagokat fejlesztenek számukra, valamint a program munkatársai iskolai és iskolán kívüli elfoglaltságokat szerveznek a gyerekeknek. A bevont pedagógusok korszerű módszertani továbbképzéseken vesznek részt, melynek eredményeit a nevelő-oktató munkájuk során hasznosíthatják. Kiterjed a megvalósítás a nem formális iskolai rendszerek – Tanoda, Második Esély, Leányanya-program – fejlesztésére, valamint a felnőttképzésbe bekerülő, korai iskolaelhagyó fiatal felnőttek munkaerő-piacra történő integrálására.

A program keretében elérni kívánt célok:

Általános célok:

 • Méltányos és befogadó köznevelési intézményrendszer megteremtése
 • A köznevelési rendszer hátránykompenzációs hatásainak növelése
 • Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók előrehaladásának segítése
 • Hátrányos helyzetű csoportok lemorzsolódásának csökkentése
 • Foglalkoztathatóság növelése

Operatív célok:

 • Mérés-értékelés rendszerének és módszertanának a befogadó iskola szemlélet elvrendszeréhez történő közelítése
 • Intézményfejlesztés támogatása, segítése
 • Módszertani segédletek és tananyagok kialakítása és közzététele a befogadó oktatás megteremtése érdekében
 • Tudásmegosztás és szemléletformálás elősegítése
 • A hátrányos helyzetű csoportok közoktatásbeli sikerességét segítő intézményi szolgáltatások biztosítására alkalmas országos szolgáltató-hálózat kialakítása

A projekt megvalósításának főbb lépései:

 • Koordinátori hálózat kialakítása – 40 végpont kialakítása
 • Mentorok (fejlesztő team) alkalmazása (intézményenként 5 terület)
 • Pedagógusok képzése, továbbképzések szervezése
 • Helyzetelemzések, felmérések készítése
 • Tananyagfejlesztés, új mérés-értékelési rendszer kialakítása
 • Szervezetfejlesztés, intézményfejlesztési rendszer kiépítése
 • Pilot programok indítása
 • Digitális tananyagok, szemléletformáló videók készítése

 

A projekt közvetlen célcsoportjai:

3-16 éves kiemelt figyelmet igénylő, főként hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó pedagógusok, illetve a köznevelési intézmények egyéb dolgozói, kiemelten az intézményvezetők, munkaközösség vezetők; továbbá a gyermekek szülei/gondozói;

16-24 éves, az iskolákból lemorzsolódott (végzettség nélkül kiesett) fiatalokat segíteni hivatott, a társadalmi felzárkóztatás folyamatában ágazati együttműködésben érintett ellátó rendszerek dolgozói (önkormányzatok, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális intézmények dolgozói; helyi civil szervezetek képviselői, vállalatok munkatársai, stb.)

Vámos Mihályné, Hágenné Balogh Erika mentorasszisztensek

Tóth Papp Józsefné,Strubáné Fenyves Anita,Balyi Jánosné,Bálintné Dovák Andrea,Struba Levente mentorok

Hozzászólások lezárva.