Pályaválasztási tájékoztató – 2016/2017-es tanév

Köszöntünk, kedves leendő Kilencedikes!

A BSZC JAGSZI célja a korszerű műveltséggel és szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek nevelése az informatikában, kereskedelemben, vendéglátásban és az idegenforgalomban érdekelt szervezetek részére, illetve a tanulók felkészítése a felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra. Alapfeladatunk az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés. Arra törekszünk, hogy kialakítsuk a tanulókban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. Fejlesztő célú képzési tartalmakkal és problémakezelési módokkal felkészítsük a tanulókat arra, hogy a tudás – a stabil értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is.

Színes képzési rend mellett iskolánkat a humánus magatartás, a jó tanár-diák viszony, a hangulatos diákélet jellemzi. Nevelőtestületünk pedagógusai arra törekszenek, hogy segítsék diákjainkat a bennük rejlő tehetség felfedezésében és kibontakoztatásában.

Fő célkitűzésünk, hogy minden diák önmagához képest a lehető legtöbbet fejlődjön.

PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK

 Továbbtanulásra és önművelésre képes diákok nevelése.

 • Képességfejlesztés: a logikai gondolkodás, koncentráló és lényeglátó képesség fejlesztése.
 • Magas színvonalú képzés.
 • A készségfejlesztés és az elméleti ismeretek összhangjának megtartása.
 • Környezetük iránt érdeklődő, azt óvó felnőttekké nevelés.
 • Másokkal való együttműködésre nevelés.
 • Diákjaink segítése képességeik megismerésében és céljaik kialakításában.
 • A tehetség felfedezése és fejlesztése.
 • Egészséges életmódra való nevelés.
 • Anyanyelvi kultúránk ápolása, a világos és tiszta írás és beszéd érdekében.
 • Diákjainknak a nemzeti és európai értékeinket ismerő és tisztelő állampolgárokká való nevelése.
 • A magyar és az egyetemes kultúra értékeinek elsajátítása.

A mai változó világunkban a törvényi szabályozások intézményeket is érintő átalakulásakor talán még nehezebb a középfokon továbbtanuló diákok és szüleik dolga az iskolaválasztáskor. Hol és mit, és hány órában tanítanak? Milyen kompetenciák fejlesztésére helyezik a hangsúlyt az eredményes személyiségfejlődés érdekében? Ha ott végzek, megállom-e a helyem a felsőoktatásban, a társadalomban? Lesz-e munkahelyem? Ilyen és ehhez hasonló gondolatok fogalmazódnak meg a fejekben.

A BSZC József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája képzési szerkezete széles lehetőséget kínál a választásra. A pedagógusok nemcsak, mint a tudás hordozói, hanem mint segítő, problémafelvető, értékelő szakemberek munkálkodnak iskolánkban. Egységes alapú, személyre szóló képzést valósítunk meg egységes tananyagon, tantárgyi követelményeken belül, és a tanulók szándékainak, adottságainak, felkészültségének, munkabírásának megfelelő programokat kínálunk.

Képzési programunk kulcseleme a személyre szabott pedagógia, melynek megvalósulását szolgálják a differenciált programok, a kooperatív technikákra épülő módszerek tantárgyi programokba való beépítése, az eltérő haladási ütem biztosítása. A harmonikus személyiség kialakítása érdekében mélyebben foglalkozunk nemzeti kultúránk megismertetésével. A természettel való harmonikus kapcsolat megteremtése céljából a földrajz, a biológia és a kémia tantárgy keretében kiemelten foglalkozunk a környezeti neveléssel. A testi nevelés területén megismertetjük tanulóinkat az egészséges életmóddal; túrák, kirándulások szervezésével sokoldalúan biztosítjuk mozgásigényüket, és fejlesztjük természetismeretüket. A szakmai képzés kiemelt szerepe, a szakmai érettségi, piacképes szakmák, a sokszínű szabadidős tevékenység jól szolgálják a tanulók fejlődését.

Nézzük, mi mindent kínál számotokra az iskola!

Szakgimnáziumi képzés

 

A képzés általános jellemzői

 A szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv alapján alapfeladatunk a szakmai érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés. A középiskolák szerepe és képzési rendje megváltozott. Más lett az információhoz jutás módja, az iskola ma már nem a tudás egyetlen forrása.

Képzési programunkban az ismeret megszerzésének elsődleges szerepét, a motivációt és az ehhez szükséges módszertani eszköztárat állítjuk középpontba.

A képzés során, 9–12. évfolyamon a NAT és szakgimnáziumi kerettantervnek megfelelő képzést valósítunk meg. Az iskolai életet a gyakorlatias, problémacentrikus megközelítés, a differenciált, gyakorlatorientált munka jellemzi. A szakmai érettségire, illetve a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásra készítjük fel a diákokat. A 11–12. évfolyamon önálló, az emelt szintű érettségi vizsgára, a felvételire felkészítő foglalkozásokat indítunk. Célunk, hogy diákjainknak ne kelljen iskolán kívül különórákra, felvételi előkészítőkre járniuk. Szeretnénk, ha mindezeket az iskolai munka részeként végeznék.

Angol, német nyelvoktatást hirdetünk, melynek oktatása ismeretszinthez és haladási ütemhez igazított Az idegen nyelv elsajátítása speciális módszerekkel történik személyre szabottan, auditív megközelítéssel.

Informatika ágazat

Informatika szakmacsoport

Képzési idő: 4 év

Kódszám: 078

Szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint történik az oktatás. Az informatika szakmacsoportos képzés szakmai érettségire készít fel, valamint előkészíti a szakirányú felsőfokú továbbtanulást. A 9–12. évfolyamon szakmai modulként információtechnológiai alapok, szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció, hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés tanulható. Képzésünk elsődlegesen szoftverorientált.

Választható idegen nyelv: angol, német.

Érettségi után választható szakképesítések: 

 • gazdasági informatikus /OKJ 54 481 02/;
 • IT mentor /OKJ 54 482 01/;
 • informatikai rendszergazda. /OKJ 54 481 04/.

 

Kereskedelem ágazat

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Képzési idő: 4 év

Kódszám: 079

Szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint történik az oktatás. A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos képzés szakmai érettségire készít fel, valamint előkészíti a szakirányú felsőfokú továbbtanulást. A 9–12. évfolyamon szakmai modulként marketing, az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése, valamint az áruforgalom lebonyolítása tanulható. A gyakorlati képzés intézményünk korszerű tanirodájában és külső gyakorlati helyeken valósul meg.

Választható idegen nyelv: angol, német.

Érettségi után választható szakképesítések:

 • kereskedő /OKJ 54 341 01/;
 • logisztikai ügyintéző /OKJ 54 345 01/.

 

Közgazdaság ágazat

Közgazdaság szakmacsoport

Képzési idő: 4 év

Kódszám: 080

Szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint történik az oktatás. A közgazdaság szakmacsoportos képzés szakmai érettségire készít fel, valamint előkészíti a szakirányú felsőfokú továbbtanulást. A 9–12. évfolyamon szakmai modulként gazdálkodási alaptevékenység ellátása tanulható. A gyakorlati képzés intézményünk korszerű tanirodájában és külső gyakorlati helyeken valósul meg.

Választható idegen nyelv: angol, német.

Érettségi után választható szakképesítések:

 • pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) /OKJ 54 343 01/;
 • pénzügyi-számviteli ügyintéző /OKJ 54 344 01/;
 • vállalkozási és bérügyintéző /OKJ 54 344 02/.


  Szakközépiskolai képzés

 

A képzés általános jellemzői

Az új szakképzési törvény szerint a háromévfolyamos szakközépiskolai képzés egy évfolyamnyi közismereti óraszámot tartalmaz, párhuzamosan a két évfolyamnyi szakmai órával, és már az első szakiskolai évfolyamon beépítik az órák közé a szakmai gyakorlati órákat. A duális szakképzés a gyakorlat irányába tolódik el, és a képzés nagyobb része a külső vállalati képzőhelyeken történik majd. A tanulók 9. évfolyamon szintvizsgát tesznek, majd a képzési időszak végén – a vizsgakövetelmények teljesítése esetén – a szakiskolában államilag elfogadott /OKJ/ szakképesítést szereznek.

A hiányszakképesítést tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjban részesülnek, továbbá az évfolyamot sikertelenül teljesítő tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. A szakképesítés megszerzése után iskolánkban lehetőség van az érettségi bizonyítvány megszerzésére is 2 év alatt.

Választható idegen nyelv: angol, német.

Eladó szakképesítés /OKJ 34 341 01/

Képzési idő: 3 év

Kódszám: 081

Választható idegen nyelv: angol, német.

Szakközépiskolai kerettantervre épülő helyi tanterv szerint történik az oktatás. A bolti eladó elsődleges feladata értékesítési tevékenység végezése, valamint segíti az árubeszerzést, átveszi az árut, készletezési, raktározási feladatokat végez, és ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Az eladó szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások:

élelmiszer- és vegyiáru-eladó; gyógynövényeladó; zöldség-, gyümölcseladó; ABC-eladó; áruházi eladó; eladó, fűszerüzlet; eladó, szupermarket; élelmiszer-eladó; élelmiszerbolti eladó; műszakicikk-eladó; híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó; vas-, műszaki eladó; alkatrész-értékesítő, -eladó; bútor- és lakástextil-eladó; vas-, műszaki, műanyag-, üvegárubolti eladó; könyvesbolti eladó; kultúrcikk-eladó; konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó.

Pincér szakképesítés /OKJ 34 811 03/

Képzési idő: 3 év

Kódszám: 082

Választható idegen nyelv: angol, német.

Szakközépiskolai kerettantervre épülő helyi tanterv szerint történik az oktatás.

A pincér értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt és ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja. Fogadja a vendégeket, leülteteti a protokoll-előírások szerint, ismerteti a választékot, ételeket és italokat ajánl, felveszi a rendelést. Udvariasan és szakszerűen felszolgálja a vendégek által választott ételeket és italokat.

A pincér szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások:

étkezőkocsi-felszolgáló; éttermi felszolgáló; főpincér; hajópincér; italpincér.

Szakács szakképesítés /OKJ 34 811 04/

Képzési idő: 3 év

Kódszám: 083

Választható idegen nyelv: angol, német.

Szakközépiskolai kerettantervre épülő helyi tanterv szerint történik az oktatás.

A szakács feladata az ételek elkészítése, adagolása, díszítése, tálalása. A szükséges nyersanyagok megrendelése, előkészítése, feldolgozása. Az étlap, a menü, a napi ajánlatok, az étrendjavaslatok összeállítása. A korszerű vendéglátás követelményeinek és a vendégek által támasztott követelmények betartása.

A szakács szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások:

diétás szakács; étkezdei szakács; grillszakács; gyermekélelmezési szakács; hajószakács; hidegkonyhai szakács; közétkeztetési szakács; melegkonyhai szakács; pizzakészítő szakács; segédszakács.

 

 

Tanórán kívüli tevékenységek

 • Tehetséggondozás.
 • Felzárkóztatás.
 • Érettségi, felvételi előkészítő.
 • Iskolarádió.
 • Iskolaújság.
 • Természetjáró kör.
 • Tömegsport.
 • Kirándulás.
 • Színházi esték.

 

„Nyitott Kapuk Napja”

 2015. november 26., 8.00-11.00-ig

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Ha kedvet kaptál, hogy elsajátítsd ezeket a remek szakmákat, jelentkezz!

 

OM azonosító: 203030

 

Kód

Iskolatípus Ágazat/Szakképesítés

Képzési idő

078

Szakgimnázium Informatika

4 év

079

Szakgimnázium Kereskedelem

4 év

080

Szakgimnázium Közgazdaság

4 év

081

Szakközépiskola Eladó

3 év

082

Szakközépiskola Pincér

3 év

083

Szakközépiskola Szakács

3 év

Hozzászólások lezárva.