Bemutatkozik a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Intézményünk a Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon jogutód intézményeként jött létre 2007. augusztus 1-jén. 2015. július 1-től a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeként működik iskolánk.

Fölvállaljuk a településen és a vonzáskörzetében élő 14-22 éves korosztály középfokú nevelését-oktatását gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai és érettségire épülő szakképző évfolyamok keretei között.

Iskolánk sajátossága, hogy egy intézmény keretein belül több szinten biztosít lehetőséget az alapműveltség elsajátítására, a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészülésre és a szakmaszerzésre.
Meghatározó eleme az átjárhatóság, amely lehetővé teszi a pályaválasztás korrekcióját, illetve a képzettségek és végzettségek megszerzésének egymásra épülését.

A mintegy 300 tanuló nevelése-oktatása három épületben történik. Modern tankonyha, tanbolt, taniroda és informatika szaktanterem biztosítja a szakképesítést szerezni vágyók gyakorlati oktatását.

Iskolánk ellátott feladatai

Nappali tagozat:

– nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-oktatás,

– nappali rendszerű szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kereskedelem és közgazdaság ágazat)

– nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés-oktatás,
– nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás;– szakképesítés megszerzésére felkészítő évfolyamok;

Szakközépiskolai szakmai képzések:

– eladó,
– szakács,
– pincér.

Esti tagozat:

Felnőttoktatás:

– logisztikai és szállítmányozási ügyintéző,
– pedagógiai-és családsegítő munkatárs

– vendéglátó eladó

 

Intézményünk minden dolgozója sajátjának vallja az oktatás eredményessége mellett a humánus bánásmódot; a személyes példaadás, a kérem-köszönöm emberformáló erejének elvét.
Biztosítjuk az alternativitást, amely a képzési kínálat sokszínűségén túl magába foglalja a növendékek képességeihez, adottságaihoz, aktuális fejlettségi szintjéhez igazodó differenciált, gyermekközpontú bánásmódot is.

Intézményünkben a következő feladatokat látjuk el:

 • A tervezett, pontos, következetes és ez által kiszámítható oktató-nevelő munka minőségének további javítása (megtervezett éves munka és tanórák, pontos órakezdés, rendszeres ellenőrzés, pedagógus önellenőrzés és értékelés, adminisztráció naprakészsége, stb.) első helyen áll feladataink között. A tervezett munka ugyanakkor biztosítson lehetőséget az év közben jelentkező előre nem tervezhető programok és feladatok elvégzésére is.
 • A tanulók értékelésének módja, ütemezése, kapcsolódása a kompetencia vizsgálatokhoz és a pedagógiai hozzáadott érték-vizsgálathoz
 • Belső méréseket negyedévente végzünk, tapasztalatait munkaközösségi és nevelőtestületi szinten értékeljük, a tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk
 • Az országos kompetenciamérés eredményeinek javítását szolgáló intézkedési tervben foglaltak végrehajtása
 • Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógiai tevékenység, összhangban a diákönkormányzat munkaprogramjával.
 • Iskolánk kiemelt feladatként kezeli az iskolai agresszió visszaszorítását, konfliktusok kezelését, drog prevenciós tevékenységet.
 • Felkészülés az elkövetkezendő tanévek strukturális és működési változásaira.
 • Felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozások szervezése.
 • Tanulmányi versenyekre, házi versenyekre való hatékony felkészítés.
 • Pályázatokon való részvétel.
 • Érettségihez kapcsolódó közösségi szolgálat tervezése, szervezése.
 • A rend-fegyelem, a házirend betartása és betartatása.
 • Az oktatás hatékonyságának növelése, tanulmányi eredmények elemzése.
 • A honlapunk továbbfejlesztése, a digitális információáramlásunk bővítése.
 • „József Attila” osztály verseny folytatása.
 • ROMA Kulturális Nap szervezése
 • JALT kupa szervezése
 • Szakmák éjszakája rendezvény megvalósítása
 • Egy osztályban tanítók értekezleteinek tartása a hatékony és következetes oktató-nevelő munka javítása érdekében
 • Hospitálások szervezése
 • Együttműködés általános iskolákkal a hatékonyabb beiskolázás érdekében (pl: szakmai előadások, bemutató foglalkozások tartása stb.)
 • Felnőttoktatás hatékony megszervezése minél több szakmában

Tanórán kívüli foglalkozásaink:

– tömegsport foglalkozás, labdarúgás, röplabda, pingpong;
– színjátszókör;
– házi internetverseny;
– újságírók köre;
– színházbarátok köre;
– természetjáró (autóbuszos, kerékpáros) kirándulások
stb.

Hagyományos diákrendezvényeink:

– Csibeavató, a 9. évfolyamosok avatása;
– “Mikulás csomagküldő szolgálat”;
– Valentin-nap;
– farsang;
– nőnap;
– a végzős diákok szalagavató és ballagási ünnepsége;
– József Attila Napok;
– JAGSZI-sok Ligája (házi futballbajnokság).

Hozzászólások lezárva.