Amit az érettségiről tudni érdemes (2017)

 • által igh.
 • 2016-02-26
 • Amit az érettségiről tudni érdemes (2017) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ideje: 2017. május-június

Vizsgatárgyak

 

Kötelező vizsgatárgyak                                                       A vizsga formája

magyar nyelv és irodalom                                                      írásbeli és szóbeli

történelem                                                                              írásbeli és szóbeli

matematika                                                                            írásbeli

idegen nyelv                                                                          írásbeli és szóbeli

 

Kötelezően választható vizsgatárgyak                               A vizsga formája

biológia                                                                                  írásbeli és szóbeli

földrajz                                                                                  írásbeli és szóbeli

informatika                                                                            írásbeli és szóbeli

testnevelés                                                                             szóbeli és gyakorlati

második idegen nyelv                                                                        írásbeli és szóbeli

szakmai tárgyak                                                                     írásbeli és szóbeli

 

Szabadon választható hatodik, ill. hetedik vizsgatárgy.

Vizsgafajták

Rendes: a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

Előrehozott: kizárólag magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, továbbá informatikából kerülhet sor rá – még a tanulói jogviszony fennállása alatt, az adott tantárgyra vonatkozó követelmények teljesítését követően, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában.

Kiegészítő: a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga.

Szintemelő: a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni.

Pótló: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása.

Javító: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen, rendes, előrehozott, pótló vagy az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése.

Ismétlő: az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

Vizsgaszintek

 

Középszint: iskolai vizsga.

Emelt szint: külső vizsga.

A jelentkezés feltétele

 

A tanulói jogviszony alatt

A helyi tantervben előírt követelmények teljesítése után (a bizonyítványba beírt osztályzattal). Osztályozóvizsgán is teljesíthető.

A tanulói jogviszony megszűnése után

Amennyiben valaki már teljesítette a helyi tantervben előírt követelményeket, de nem sikerült minden érettségi vizsgája, ezért javító vagy pótló vizsgát kíván tenni, ill. sikeres érettségi vizsgáihoz kapcsolódóan kiegészítő, ismétlő, szintemelő vizsgát kíván tenni, bármely vizsgatárgyból jogosult lehet a jelentkezésre.

 

Az érettségi vizsgák és az iskolai közösségi szolgálat kapcsolata

 

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségivizsga-időszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az ötvenórás közösségi szolgálat teljesítésének igazolása.

Kivételek:

 • a felnőttoktatásban részt vevő tanulók,
 • azon sajátos nevelési igényű tanulók, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján az igazgató határozatban mentesített a közösségi szolgálat alól.

 


 

Vizsgaidőszakok

Tavaszi vizsgaidőszak: május–június.

Valamennyi középiskolában.

Jelentkezési határidő: február 15.

Őszi vizsgaidőszak: október-november.

A kijelölt középiskolákban.

Jelentkezési határidő: szeptember 5.

Jelentkezési lap letölthető az alábbi linken:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak/jelentkezesi_lap2017

A középszintű írásbeli vizsgák időpontjai

2017. május 05., 08.00 – 12.00: magyar nyelv és irodalom
2017. május 09., 08.00 – 11.00: matematika
2017. május 10., 08.00 – 11.00: történelem
2017. május 11., 08.00 – 11.00: angol nyelv
2017. május 12., 08.00 – 11.00: német nyelv
2017. május 16., 08.00 – 10.00: biológia
2017. május 18., 08.00 – 11.00: informatika
2017. május 18., 14.00 – 16.00: ének-zene
2017. május 19., 08.00 – 10.00: kémia
2017. május 19., 14.00 – 16.00: földrajz
2017. május 22., 08.00 – 10.00: fizika
2017. május 22., 14.00 – 17.00: vizuális kultúra
2017. május 17., 08.00 – 11.00: szakmai vizsgatárgyak

Megjelenés: a vizsga kezdete előtt fél órával.

A vizsga helyszínén tartózkodhat: felügyelő, elnök, igazgató, az igazgató megbízottja, a technikai feltételek biztosítója

A szóbeli vizsgák időpontjai

 

 

Középszinten
12 A osztály: 2017. június 19-21.
12 B osztály: 2017. június 26-28.

Minden írásbeli vizsgán feladat

 

 • a vizsga szabályainak és a szabálytalanságok következményeinek megismerése;
 • a dolgozatok beadásakor
 • a piszkozatlapok áthúzása,
 • az üresen maradt részek áthúzása,
 • alternatív feladat esetén a választás ellenőrzése,
 • a boríték lezárása;
 • a dolgozat megtekintés időpontjának tudomásul vétele.

 

Az írásbeli vizsga szabályai és a szabálytalanságok következményei

 

 1. Alkalomhoz illő öltözet (ünnepi).
 2. Legalább harminc perccel a vizsga kezdete előtt meg kell jelenni az iskolában.
 3. Ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik, vagy távol marad, vagy engedély nélkül eltávozik a vizsgáról, akkor az adott tárgyból (egy másik vizsgaidőszakban), csak javítóvizsgát tehet. Az esetleges késés, hiányzás, eltávozás okának megítélése az igazgató jogköre.
 4. Ha a vizsgázó a megengedett segédeszközökön kívül bármit (könyvet, táskát, elektronikus eszközöket, pl. mobiltelefont) elvisz a vizsgára, akkor azt a felügyelőtanár által meghatározott helyre kell tennie (a mobiltelefont kikapcsolt állapotban), és csak a vizsga befejeztével veheti ismét magához.
 5. A vizsga megkezdése előtt az igazgató (ill. az ő megbízásából a felügyelőtanár) megállapítja a vizsgázók személyazonosságát, és gondoskodik arról, hogy a feladatlapok kiosztásakor csak a csoport tagjai legyenek jelen; valamint ismerteti az írásbeli vizsga szabályait. Közli a kijavított dolgozatok megtekintésének napját és a felülvizsgálati kérelem beadásának módját.
 6. Az írásbeli vizsgán kizárólag a kiosztott feladatlapokon, illetve az iskola fejbélyegzőjével ellátott dolgozatlapokon lehet dolgozni.
 7. A feladatlapokon a rovatokat (pl. név, emelt szinten az azonosító jel stb.) maradéktalanul ki kell tölteni, mindegyik oldalon.
 8. A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt minden vizsgázónak figyelmesen el kell olvasnia.
 9. A vizsgázók csak tollal (kék vagy fekete tintával) írhatnak – kivételek ez alól a szerkesztéses feladatok. Vegyszeres javítás, átfestés tilos.
 10. Az írásbeli vizsga alatt a termet (rövid időre, azaz 2-3 percre) egyesével el lehet hagyni, ilyenkor a feladatlapokat, dolgozatlapokat a felügyelőnek át kell adni. Odakint beszélni senkivel sem szabad. Az érettségi vizsga szabályosságára a folyosókon is felügyelő tanárok vigyáznak.
 11. Az írásbeli munka befejeztével (ill. az egyes feladatlapok beadása előtt) a vizsgázónak – egyetlen ferde vonallal – át kell húznia az üresen hagyott részeket, valamint a piszkozatlapokat.
 12. A dolgozat beadásakor a vizsgázó a feladatlapokat, dolgozatlapokat beleteszi a borítékba, és azt nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelőtanár ellenőrzi a rovatok kitöltését és az áthúzásokat, majd a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot; a jegyzék és a jegyzőkönyv megfelelő rovatába beírja a befejezés időpontját, és aláírásával hitelesíti azokat. A jegyzék megfelelő rovatát a vizsgázó is aláírásával látja el.
 13. A vizsgázónak a terem elhagyása után a vizsga részére elkülönített épületrészből is azonnal el kell távoznia.
 14. Ha a felügyelőtanár szabálytalanságot észlel, akkor az észrevételeit ráírja az érintett vizsgázó dolgozatára, és a vizsgázó a vizsgát folytathatja. A tényállásról a vizsga után jegyzőkönyv készül, amely majd a vizsgázó észrevételét is tartalmazza. A szabálytalanságról az iskola igazgatója, ill. a vizsgabizottság – legkésőbb a szóbeli nyitóértekezleten – dönt.
 15. Az írásbeli dolgozatok értékelését a vizsgázó megtekintheti. A megtekintés pontos helyét és idejéről az iskola ad tájékoztatást.
 16. A megtekintésre csak egy személy, elsősorban maga a dolgozatot író vizsgázó jogosult; akadályoztatása esetén (meghatalmazással) más személy, pl. szülő is megjelenhet. A dolgozatot kizárólag a tanár jelenlétében lehet megtekinteni, tehát pl. a dolgozatot nem viheti el senki fénymásolni. Másolat – ha szükséges (és nyilván csak a problematikus dolgozatrészekről) – kézírással készíthető, valamint fényképezéssel. Ha a megtekintést vezető szaktanár meg tudja oldani, ő személyesen fénymásolatot készíthet a kért 1–2 oldalról.
 17. Az értékelésre a vizsgázó észrevételt tehet, ezt írásos beadványban az iskola igazgatójának címezve kell átadnia az iskolában. Ennek beadási határideje a megtekintést követő munkanap.

 

Ha az írásbeli vizsgát nem írja meg a vizsgázó

 

Fel nem róható ok miatt:

 • pótlóvizsgát tehet az igazgató engedélyével az adott vizsgaidőszakban;
 • szakértői véleményre alapuló igazgatói határozat esetén kiválthatja az írásbeli vizsgát szóbelivel.

Felróható okból:

 • javítóvizsgát tehet az adott vizsgatárgyból.

 

A szóbeli vizsga lezajlása

 

 • 8-tól 18 óráig tarthat.
 • Megjelenés: a vizsga kezdete előtt 30 perccel.
 • A minimálisan biztosított felkészülési idő vizsgánként (kivéve a nyelvi vizsgákat): 30 perc.
 • A felelet időtartama: 10 perc (kivéve a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, amely esetében 15 perc).
 • A vizsgabeosztás az adott osztály vizsgáinak legelső napján válik nyilvánossá, közvetlenül a vizsgák megkezdődése előtt.
 • A szóbeli vizsgára a vizsgázónak csak tollat kell hoznia, minden segédeszközt az iskola bocsát a rendelkezésére.
 • A vizsgaterembe érkező vizsgázó először menjen a bizottság asztalához, köszönjön az elnöknek és a tanároknak, és a kapott utasítás szerint húzzon tételt. A tétel számát azonnal, hangosan mondja be az elnöknek és a vizsgáztató tanárnak. Ezután vegye magához a tétel kidolgozásához igénybe vehető segédeszközöket.
 • A szóbeli vizsgán a vizsgázónak szabadon, önállóan beszélve kell a tételben kapott feladatot megoldania. A vizsgabizottság tagjai (pl. a kérdező tanár) csak akkor szólhatnak közbe, ha a vizsgázó súlyosan téved, vagy ha elakad. A vizsgázónak hangosan, valamennyi vizsgabizottsági tag számára hallhatóan kell beszélnie.
 • Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.
 • A szóbeli érettségi vizsgával kapcsolatos esetleges észrevételeket a vizsga napján, az iskola igazgatójához címezve lehet írásban megtenni. Kifogással élni a kapott érdemjeggyel szemben nem lehet, de az esetleges szervezési problémákkal, a körülményekkel kapcsolatban panasszal élhet a vizsgázó.

 

Az érettségi vizsgákon használható segédeszközök

A középszintű vizsga értékelése

Az érettségi vizsgatárgyak részletes leírása és vizsgakövetelmény letölthető az alábbi linkről:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol

 

 • Az érettségi vizsga osztályzatainak kialakítása:
  • 80 – 100%: jeles;
  • 60 – 79%: jó;
  • 40 – 59%: közepes;
  • 25 – 39%: elégséges;
  • 0 –   24%: elégtelen.

Az emelt szintű vizsga értékelése

 

 • Az idegen nyelvi vizsga öt vizsgarészéből külön-külön kell elérni a minimális 12%-ot.
 • Az érettségi vizsga osztályzatainak kialakítása:
  • 60 – 100%: jeles;
  • 47 – 59%: jó;
  • 33 – 46%: közepes;
  • 25 – 32%: elégséges;
  • 0 –   24%: elégtelen.

 

Az emelt szintű nyelvi érettségi és a nyelvvizsga kapcsolata

 

 • A 60% fölötti nyelvi érettségi = B2 komplex (C típusú középfokú) nyelvvizsga-bizonyítvány.
 • A 40-59% közötti nyelvi érettségi = B1 komplex (C típusú alapfokú) nyelvvizsga-bizonyítvány.

Emelt szinten választható vizsgatárgyak 2017-től

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak/emelt_szinten_valaszthato_targyak2017

Érettségi vizsgán alkalmazható „mentesítések” szabályai

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgamentesseg

Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgadijak

Kategóriák: Hivatalos híreink

Hozzászólások lezárva.